PRAWO KARNE

Prawo karne to dziedzina prawa, która obejmuje zarówno przepisy o charakterze materialnym, jak i procesowym. W jego skład wchodzi:

 • Prawo karne,
 • Prawo karne skarbowe,
 • Prawo o wykroczeniach,
 • Prawo karne wykonawcze,
 • Przepisy karne ustaw szczególnych, np. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz
 • Postępowanie karne.

Szeroko pojęta pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

 • sporządzanie wszelkich pism procesowych - aktów oskarżenia, jak również odpowiedzi na akty oskarżenia, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, zażaleń, apelacji, kasacji, innych.;
 • udział w czynnościach procesowych, np. jako pełnomocnik świadka;
 • reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem – oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych;
 • obronę Klientów na każdym etapie postępowania karnego, które dzielimy na:
  • postępowanie przygotowawcze (dochodzenie/śledztwo),
  • postępowanie przed sądem pierwszej instancji,
  • postępowanie apelacyjne,
  • postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym,
  • postępowanie wykonawcze:
  • sprawy o warunkowane przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • sprawy o odroczenie wykonania kary,
  • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • sprawy o wydanie wyroku łącznego,
  • sprawy związane z dozorem elektronicznym,
  • prośby o ułaskawienie;
  • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.
  • Po szczegóły… kliknij LINK.

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, regulującą stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi, kwestie przysposobienia, alimentacji oraz opieki i kurateli. Sprawy z tego zakresu są obarczone dużym ładunkiem emocjonalnym, albowiem dotyczą relacji ludzi, którzy są, bądź byli dla siebie najbliżsi. Choćby z tego powodu warto zasięgnąć porady prawnej w interesującym Państwa zakresie, aby uniknąć błędów, nazywanych czasami życiowymi. Chcąc zabezpieczyć słuszne interesy Naszych Klientów oferujemy:

 • doradztwo prawne,
 • tworzenie i opiniowanie umów,
 • reprezentację w procesach sądowych – prowadzenie sporów sądowych,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarg, sprzeciwów, zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych),
 • prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacji oraz konsultacji;
Zakres świadczonej pomocy obejmuje prowadzenie spraw o:
 • rozwód – z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,
 • separację - z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • alimenty (sprawy o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie alimentów oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
 • władzę rodzicielską (sprawy o ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia,
 • pieczę zastępczą,
 • opiekę i kuratelę,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy o wydanie przez Sąd postanowienia zastępującego zgodę rodzica (np. na wydanie paszportu, rozporządzenie majątkiem dziecka, zmiana nazwiska dziecka),
 • sprawy rozpoznawane na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu: opiekuńczo – wychowawczym, poprawczym;
 • Po szczegóły… kliknij LINK.
PRAWO CYWILNE

To dziedzina prawa, z którą na co dzień mamy do czynienia. Praktycznie każda ludzka aktywność generuje powstanie stosunku prawnego regulowanego przez prawo cywilne. Można zatem uznać, że bez tej gałęzi prawa w każdym cywilizowanym społeczeństwie zagościłby chaos. Stąd, materia prawa cywilnego jest tak obszerna, by wprowadzać ład i porządek w otaczających Nas relacjach… Chcąc zabezpieczyć słuszne interesy Naszych Klientów oferujemy:

 • doradztwo prawne,
 • tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentację w procesach sądowych – prowadzenie sporów sądowych,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków
 • zaskarżenia (skarg, sprzeciwów, zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych),
 • sporządzanie regulaminów, statutów itp.,
 • prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacji oraz konsultacji,
 • prowadzenie szkoleń dla firm oraz innych podmiotów;

Sprawy z zakresu prawa osobowego:

 • uznanie za zmarłego,
 • stwierdzenie zgonu,
 • ustalenie treści aktu stanu cywilnego,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ochrona dóbr osobistych i własności intelektualnej;

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego i lokalowego:

 • użytkowanie,
 • użytkowanie wieczyste,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • dopuszczenie do współposiadania, współkorzystania,
 • podział do korzystania,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • służebności osobiste,
 • służebności gruntowe,
 • służebności przesyłu,
 • ochrona własności, naruszonego posiadania (powództwa negatoryjne i windykacyjne),
 • wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy,
 • opróżnienie lokalu

Zobowiązania:

 • roszczenia wynikające z umów, np. o zlecenie, dzieło, roboty budowlane.
 • skarga paulińska;
 • pozwy o zapłatę;
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu:
  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • czynów niedozwolonych (deliktów);

Spadki:

 • stwierdzenie nabycia spadku:
  • na podstawie ustawy,
  • na podstawie testamentu;
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • wydziedziczenie,
 • zachowek,
 • Po szczegóły… kliknij LINK.
PRAWO PRACY

Kancelaria prowadzi sprawy i reprezentuje Pracowników oraz Pracodawców przed organami, np. Inspekcją Pracy, ZUSem oraz w postępowaniach sądowych w przedmiocie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, diet,
 • dochodzenia roszczeń pobocznych – odszkodowań, np. za niesłuszne zwolnienie, Nadto, oferujemy:
  • redakcję aneksów umów o pracę,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy (oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, itp.),
  • tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • przygotowanie umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialną pracownika (umowy o współodpowiedzialność za mienie powierzone, itp.),
  • reprezentację w postępowaniach sądowych w sporach pracowniczych,
  • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z pracą cudzoziemców w Polsce.
Po szczegóły… kliknij LINK.
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania administracyjnego – począwszy od urzędów – US, UC, UKS, IS, IC, poprzez organy – np. jednostki samorządu terytorialnego na postępowaniu sądowo – administracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym skończywszy. Oferujemy:

 • sporządzania odwołań od decyzji i postanowień,
 • sporządzania zażaleń na postanowienia,
 • pomoc prawną w uzyskaniu pozwolenia i koncesji,
 • pomoc prawną przy uzyskiwaniu zaświadczenia,
 • sporządzanie podań, wniosków oraz innych niezbędnym pism w toku postępowania administracyjnego,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • reprezentację w sporach administracyjnych;
 • Po szczegóły… kliknij LINK.
PRAWO HANDLOWE/GOSPODARCZE

Prawo handlowe i gospodarcze to kolejna gałąź prawa cywilnego. To dzięki niej przedsiębiorcy mogą w sposób usystematyzowany prowadzić działalność gospodarczą. W tym zakresie pomoc prawna Naszej Kancelarii polega na:

 • tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
 • kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego,
 • przekształcaniu, rozwiązywaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
 • reprezentowaniu spółek prawa handlowego w procesach sądowych,
 • tworzeniu i zmianie statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz ZUS,
 • stałej obsłudze korporacyjnej (przygotowywaniu projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzeniu sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywaniu regulaminów zarządu, rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń),
 • przeprowadzaniu audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,
 • łączeniu, przekształcaniu, podziałowi i likwidacji spółek oraz spółdzielni,
 • doradztwie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez Klientów działalności,
 • reprezentacji strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.
 • Po szczegóły… kliknij LINK.
ODSZKODOWANIA

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę spraw odszkodowawczych.

 • szkody majątkowe – OC, AC, NW,
 • szkody osobowe – uszczerbki na zdrowiu, wypadki przy pracy, zadośćuczynienia;

Od postępowania likwidacyjnego po spór sądowy – pełna reprezentacja osób poszkodowanych.
Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw odszkodowawczych wiemy jak uzyskać dla Naszych Klientów najwyższe odszkodowanie/zadośćuczynienie.
Po szczegóły… kliknij LINK.

WINDYKACJA/OCHRONA DŁUŻNIKÓW

Kancelaria świadczy usługi windykacyjne. Każdemu wierzycielowi zapewniamy:

 • reprezentację, wsparcie prawne,
 • wszczynanie i prowadzenie wszelkich rodzajów egzekucji,
 • redagowanie zawezwań do próby ugodowej,
 • redagowanie wezwań do zapłaty,
 • obsługę sporów sądowych – powództw o zapłatę;

Każdy kij ma dwa końce… i to powiedzenia najlepiej oddaje sens działań przeciwegzekucyjnych podejmowanych przez Kancelarię w imieniu Klientów - dłużników.
Pamiętać bowiem należy, że i dłużnicy mają swoje prawa. My dbamy o to aby nie zostały one złamane. Oferujemy:

 • prowadzenie spraw przeciwegzekucyjnych,
 • reprezentację dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
 • restrukturyzację zadłużenia: rozkładanie płatności na raty, umorzenie długu,
 • prowadzenie rozmów ugodowych;
 • Po szczegóły… kliknij LINK.
Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji bezpośrednio w siedzibie Kancelarii, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Usługi prawne | Kancelaria Prawna Głogów

Logo
Adwokat Dariusz Minkus
Kancelaria Adwokacka

tel. +48 698 680 160

ul. Gądowska 6B
54 - 214 Wrocław

Oddział Głogów
Plac Konstytucji 3 Maja 1,
pok. 319
67 – 200 Głogów

Oddział Praszka
ul. Kaliska 61
46 – 320 Praszka

NIP: 693-192-57-37
Regon: 021789675
email: kancelaria@minkus.com.pl